De Vrije Universiteit voert in opdracht van Zorginstituut Nederland een literatuurstudie uit naar de vraag of en hoe E-health kan bijdragen aan het vergroten van therapietrouw voor patiënten met longziekten. Hierbij wordt specifiek gericht op de longziekten astma, obstructieve slaapapneu, en chronische obstructieve longziekten (COPD). 

‘Zinnige zorg’
Zorginstituut Nederland is sinds 2013 gestart met het programma ‘Zinnige Zorg’. Binnen dit programma wordt de zorg in het basispakket systematisch doorgelicht, om te beoordelen of therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Want: iedere verzekerde heeft recht op goede zorg. Binnen dit programma zoekt Zorginstituut Nederland naar instrumenten waarmee de zorgkwaliteit verbeterd kan worden, gezondheidswinst kan toenemen, en interventies efficiënter kunnen worden ingezet om onnodige kosten te vermijden. Vanuit het aandachtsgebied Hart Vaat en Long, is er interesse in de vraag of E-health als instrument een bijdrage kan leveren aan het verhogen van therapietrouw.

E-health ter bevordering van therapietrouw
E-health is een veelbelovend middel om de geringe therapietrouw van patiënten met longziekten te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektronische herinneringen om medicatie in te nemen, een website met interactieve modules en voorlichting over therapietrouw, educatiemateriaal via een app of e-mail, of feedback per SMS over medicatie inname.

Literatuurstudie
Door middel van een systematische literatuurstudie wordt onderzocht of en hoe E-health ingezet kan worden ter vergroting van de therapietrouw binnen de behandeling van de drie longziekten astma, obstructieve slaapapneu, en COPD. Gezocht is naar publicaties vanaf het jaar 2000, die in het Engels of het Nederlands gepubliceerd zijn in een wetenschappelijk tijdschrift. Naast de add-on meerwaarde van E-health op het gebied van therapietrouw, wordt er vervolgens ook gekeken of een hogere therapietrouw samenhangt met betere gezondheidsuitkomsten van de patiënt.

Aanpak
Er is een systematische zoektocht naar literatuur uitgevoerd in verschillende databases. Er zijn ruim 3000 potentieel relevante artikelen gevonden. Op dit moment worden alle titels en abstracts bekeken om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor deze literatuurstudie. Hierna zullen de artikelen die door deze eerste screening komen, in zijn volledigheid gelezen worden om te bepalen of ze worden meegenomen in ons onderzoek.
De studie zal een overzicht geven van de onderzochte E-health interventies, en de mate waarin deze succesvol zijn geweest in het bevorderen van de therapietrouw van longpatiënten.
Indien mogelijk worden de resultaten van alle studies samengevat in een meta-analyse.

Projectleider: Prof. Dr. Heleen Riper, Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofd-uitvoerder: Dr. Jiska Aardoom, Vrije Universiteit Amsterdam
Assistent-uitvoerder: Lisa Loheide-Niessman, Vrije Universiteit Amsterdam
Opdrachtgever: Dr. Hans Ossebaard, Zorginstituut Nederland