nieuws berichten voor op de voorpagina

Het is alweer drie jaar geleden dat het Mastermind project van start ging. In januari 2017 vond de slotconferentie plaats – tijd om terug te kijken op de doelstellingen en voorlopige resultaten van Mastermind.

Mastermind is een door de EU gefinancierd implementatieproject, dat de volgende vier doelstellingen had:
1) het implementeren en opschalen van online cognitieve gedragstherapie en beeldbellen bij de behandeling van depressie in vijftien Europese regio’s. Zie: http://mastermind-project.eu/partners.
2) de implementatie van online cognitieve gedragstherapie doorvoeren in twee fasen: een koplopersgroep en een groep volgers.
3) een systematische evaluatie met behulp van MAST (Model for ASsessment of Telemedicine applications) en
4) de behandeling aanbieden aan tenminste 5000 patiënten.
Mastermind moet resulteren in richtlijnen voor het implementeren en opschalen van internet ondersteunde CGT en beeldbellen in alle regio’s van Europa.

Verschillen
Op de conferentie gaf projectcoördinator Claus Duedal Pederson een mooi overzicht van de doelstellingen en enkele voorlopige resultaten. Mastermind heeft inderdaad een boost gegeven aan het gebruik van CGT en beeldbellen in de deelnemende regio’s. Het aantal geïncludeerde patiënten was hoger dan het aanvankelijk gestelde doel, namelijk 11.573. De ‘tweede fase’, de ‘volgers’ (zoals een aantal Spaanse regio’s, Estland en Italië) namen informatie en strategieën over van de ’koplopers’ (bv. Nederland, Duitsland, Schotland) en hebben inmiddels CGT-oplossingen geïmplementeerd. De systematische evaluatie met behulp van MAST is nog niet afgerond. Tijdens de conferentie werden al wel enkele resultaten gepresenteerd, bijvoorbeeld over de verschillen tussen de landen in de wijze waarop online CGT en beeldbellen wordt toegepast en over de verschillen in effectiviteit en veiligheid (<0,1% zelfmoordpogingen). De final reports volgen vanaf mei 2017.

You Tube
Tijdens de conferentie werden ook meer algemene aspecten van innovatie in de gezondheidszorg besproken, in het bijzonder van eHealth bij psychiatrische aandoeningen. Heleen Riper gaf een interessante presentatie over deze ontwikkelingen. Verder werden in een paneldiscussie de ervaringen in de specialistische GGZ in Nederland gepresenteerd. Dit was een mooi moment om nog eens aandacht te besteden aan de eHealth polikliniek die vorig jaar werd gestart door GGZ inGeest (eHealth@Mind). De hele conferentie kan worden bekeken op Youtube.

Uitdaging
Een positief resultaat van Mastermind is zonder meer dat het gebruik van online CGT en beeldbellen op grotere schaal is toegepast. Toch is het percentage patiënten dat hiermee bereikt wordt nog betrekkelijk laag. Zelfs in Nederland, waar de omstandigheden zeer gunstig zijn (de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is positief over eHealth, verzekeringsmaatschappijen vergoeden eHealth behandelingen, geestelijke gezondheid-organisaties bieden de technische oplossingen aan etc.) is het aantal mensen dat gebruik maakt van online CGT voor depressie nog laag (meestal minder dan 10% van de behandelingen). Alhoewel de effectiviteit is aangetoond bij grote groepen mensen vooral in de algemene bevolking, is in feite nog niet duidelijk hoe goed online CGT en beeldbellen werken in de reguliere praktijk, welke factoren deze behandeling belemmeren of juist bevorderen. Mastermind zal op deze vragen zeker antwoorden kunnen geven, maar het blijft nog steeds een uitdaging om de verworven kennis met succes te finetunen en in te zetten om het gebruik van online CGT en beeldbellen te bevorderen. Daarom zullen een aantal leden van het Mastermind onderzoeksconsortium gaan samenwerken in een ander project, ImpleMentALL dat tot doel heeft om meer gedetailleerd aandacht te besteden aan het implementatieproces in verschillende organisaties. Hopelijk kan dit succesvolle consortium hiermee opnieuw een bijdrage leveren aan verdere implementatie van deze belangrijke zorgvernieuwing in de depressiebehandeling.

Op 16 februari jl vond de startconferentie plaats van het eGGZ Centrum, dat een vervolg is op INPREZE. Eigenlijk meer dan een vervolg: waar INPREZE vooral gericht was op kennis delen, gaat het eGGZ Centrum een stap verder. Het zal eMental health producten borgen, doorontwikkelen en succesvol implementeren. Achter de schermen is al sinds 1 mei 2016 gewerkt aan het eGGZ Centrum. Met de startconferentie is officieel contact gelegd met andere instellingen en belangstellenden. Lees meer op e-mence.org.

In mei 2016 is het eGGZ Centrum van start gegaan. Dit innovatie- en implementatiecentrum is een vervolg op het kennisplatform INPREZE (INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ). Het eGGZ centrum wil een (inter)nationale proeftuin zijn voor eHealth in de GGZ, waarin MKB en kennis- en zorginstellingen samenwerken. Het centrum richt zich niet alleen op kennisdeling, maar ook op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en een succesvolle opschaling van eMental Health. Dit gebeurt door middel van onderzoek, tests, demo’s en integratie-activiteiten.

Wat wil het eGGZ Centrum?
Het eGGZ Centrum wil de centrale plaats zijn voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie van eHealth in de GGZ. Alle disciplines werken hier samen om eHealth te integreren in de GGZ. Dat houdt in dat er op alle niveaus kennisdeling en ontwikkeling plaatsvindt. Er zullen onder andere VR apps worden geproduceerd, die ook kunnen worden ingezet voor zelfhulp en preventie. Ook wordt gewerkt aan kostenefficiënte wetenschappelijke evidentie/validatiemethodieken. eHealth heeft de toekomst: het levert niet alleen een kostenbesparing op voor de GGZ, maar biedt ook een betere dienstverlening: gepersonaliseerd, 24/7 toegankelijk en betaalbaar.

De plannen

  • Kennis bundelen en uitwisselen door middel van bijeenkomsten.
  • Ontwikkelen van een onderzoeksmodel dat validatie versnelt (de zgn. ‘Dutch approach’).
  • Vier Virtual Reality (VR) apps voor de GGZ, gericht op de behandeling van depressie, angst en PTSS.
  • Verder ontwikkelen van de digitale Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en Mijn ZRM (GGD Amsterdam).
  • Praktische eGGZ trainingen voor professionals in de GGZ.
    Bijdragen aan een effectievere technische implementatie.

Samenwerking
Het kennisplatform staat of valt met een goede samenwerking. Het is zaak dat zoveel mogelijk GGZ-aanbieders, huisartsen, onderzoekers, ICT-ontwikkelaars, gemeenten (Wmo), zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden hieraan meewerken.

Bijeenkomsten en conferenties
Het eGGZ Centrum organiseert enkele grote conferenties en een aantal kleinere bijeenkomsten voor experts over eGGZ-producten. Thema’s zijn bijvoorbeeld: de integratie van eGGZ in werkprocessen; (kosten)effectieve eGGZ-toepassingen; ‘best practices’ en beleidsontwikkeling. U wordt dan optimaal geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-health in de GGZ.
Deelname is gratis, mede door subsidie van de Europese Unie en de provincie Noord-Holland.

Startconferentie
Op 16 februari wordt het eGGZ Centrum officieel gelanceerd met een startconferentie in Amsterdam, Het centrale thema is de implementatie van eMental Health in de GGZ  Meer weten of deelnemen? klik hier.

Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor alle overige bijeenkomsten per e-mail, t.a.v. dhr. Corné Versluis: c.versluis@arq.org, onderwerp ‘Deelname eGGZ Centrum’. Aanmelding is niet nodig als u eerder al bijeenkomsten bezocht in het kader van INPREZE. Alvast bedankt!
Meer informatie: www.e-mence.org/eggz.

Startconferentie eGGZ Centrum in Amsterdam, 16 februari 2017, 10:00 – 17:00 uur

Binnen het eGGZ Centrum worden kansrijke innovatieve virtual reality producten ontwikkeld en in de markt gezet. Dit kan alleen dankzij intensieve samenwerking tussen MKB, kenniscentra en zorginstellingen. Het uiteindelijke doel is een snellere en bredere opschaling van e-mental health, waardoor een grotere groep patiënten kan worden bereikt.

Onderwerpen
De afgelopen jaren zijn er al veel innovatieve producten op gebied van e-mental health op de markt gekomen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze producten ook daadwerkelijk gebruikt worden? Welke zijn goed en waarom? En op welke manier kan de investering in nieuwe producten zich terugbetalen?
Op de startconferentie van het eGGZ Centrum komen deze en andere onderwerpen over het implementeren van e-mental health aan bod.

Sprekers
Met o.a. Miranda Olff (hoogleraar UvA / AMC), Heleen Riper (hoogleraar VU), Guus Schrijvers (oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom UMC Utrecht) en Kamran Ullah (Nederlands journalist en presentator).

Voor wie?
Deze conferentie is bedoeld voor: GGZ professionals, GGZ-instellingen, wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, eindgebruikers en ontwikkelaars.

Aanmelden en informatie
Marieke Cannegieter, via 0613142905 of m.cannegieter@arq.org. U kunt u via dit adres ook aanmelden,
Download de flyer (pdf)

 

 

 

Meer over het eGGZ Centrum

van-start-gaanTwee unieke samenwerkingsprogramma’s van start:
Kansen voor West en Interreg

Triple-E & ARQ lanceerden op 6 juni 2016 twee complementaire samenwerkingsprogramma’s: Kansen voor West en Interreg. Het doel is ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van eHealth-projecten. Beide trajecten hebben een looptijd van vier jaar. 

Stichting Arq, voluit Arq Psychotrauma Expert Groep, is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.

Triple-E en Arq namen eerder deel aan het eHealth-project Inpreze, een kennisplatform voor Internet Preventie en Zelfhulp in de GGZ. Inpreze onderzocht welke toepassingen geschikt zijn voor de dagelijkse zorgpraktijk. Kansen voor West en Interreg zijn vervolgprogramma’s. Ze zijn complementair in hun doelstelling en aanpak. Ze richten zich respectievelijk op de regio (Randstad) en op Noordwest Europa (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, België).

In Nederland kunnen de programma’s de samenwerking in GGZ-land verbeteren: veel projecten werden tot nu toe geïsoleerd uitgevoerd en de resultaten bleven vaak onbekend. Kansen voor West is regio-overstijgend omdat ook GGZ Nederland hieraan deelneemt. Bij Interreg wordt samengewerkt in een intensief netwerk. Hier kunnen de ervaringen van Europese partners belangrijke kennis opleveren. Het is de bedoeling cliënten structureel te laten deelnemen aan de projecten, door middel van een cliëntenpanel. Hun inbreng is onmisbaar voor de ontwikkeling van goede en duurzame eHealth toepassingen.

Een groot verschil met andere programma’s is de manier waarop men tot evidentie komt. De huidige gouden standaard is de ‘randomized control trial’. Dergelijke trials duren vaak lang en zijn niet eenvoudig te realiseren. Dankzij de unieke samenwerking van onderzoekers, behandelaars en bedrijven kan ook ‘practice based’ evidentie een rol spelen. Zo ontstaat een ‘lerend netwerk’, waarbinnen kennisontwikkeling een centrale plaats inneemt. Dat levert als het ware een ‘kennisversnelling’ op. Door alle acties te toetsen en uit te werken wordt het mogelijk duurzame interventies te ontwikkelen. De toetsing van kennis, het implementatie-onderzoek en het ontwikkelen van applicaties vinden gelijktijdig en naast elkaar plaats. Deze krachtenbundeling en de combinatie van praktijk en onderzoek, die elkaar versterken, maken het mogelijk een duurzame basis-infrastructuur te ontwerpen waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd.

clientenpanel