nieuws berichten voor op de voorpagina

Een kijkje achter de schermen

Prezens heeft blended CGT behandelingen aangeboden binnen de MasterMind studie. De eerste resultaten van deze studie komen nu beschikbaar. Recent verscheen een artikel waarin de online feedback die de behandelaren geven is geanalyseerd. Centraal stond de inhoud van de feedback en het effect op de uitkomst van de behandeling.

Online feedback is een belangrijk onderdeel van de blended behandeling. Behandelaren geven via het online platform feedback op het huiswerk van patiënten. Hiermee ondersteunen en motiveren zij patiënten tijdens de behandeling, bijvoorbeeld door complimenten te geven: “Wat fijn dat het gelukt is om de eerste les door te nemen en de oefening te maken” of psychoeducatie: “Gedrag is makkelijker te veranderen dan emoties”.

Voor behandelaren kan het geven van online feedback in het begin even wennen zijn. Anders dan tijdens de face-to-face gesprekken met patiënten, staat deze feedback zwart-op-wit. Behandelaren krijgen in de eHealth training instructies voor het geven van feedback om hen op weg te helpen. Zo is het onder andere van belang om de feedback te beperken tot 2 onderwerpen en zinnen te formuleren als hypothesen, bv: “Dat klinkt als…, klopt dat?”.

Resultaten in het kort

  • In totaal analyseerden we 219 feedbackberichten, die door 19 behandelaren naar 45 patiënten zijn gestuurd binnen de blended behandeling voor depressie.
  • De behandelaren maakten het meest gebruik van aanmoedigingen (bv. van toekomstig gedrag), informatie geven (bv. over de volgende module) en bevestigen (bv. door wat de patiënt heeft geschreven samen te vatten of te normaliseren).
  • Er werden meer online sessies afgerond door de patiënten als de behandelaren meer confronteerden. Maar behandelaren maken hiervan weinig gebruik, net als aandringen, bv: “Denk hier nog eens over na en laat mij weten wat je hebt bedacht” of zelfonthullingen zoals “Ik raak ook snel verveeld door sporten”. Uit onderzoek weten we dat de ‘therapeutische’ ontwrichtende technieken effectief kunnen zijn. Het kan dus zinvol zijn de instructies op dit punt nog verder uit te breiden.
  • De behandelaren hielden zich aan de meeste instructies. Vrijwel iedereen begon met een compliment en men was terughoudend met het geven van oplossingen. Anders dan verwacht formuleerden de behandelaren hun zinnen in slechts 10% van de gevallen als hypotheses.
  • De berichten werden in meer dan 80% van de gevallen binnen 3 werkdagen verstuurd en behandelaren beperkten zich tot 2 onderwerpen. Interessant is, dat hoe meer behandelaren zich hielden aan deze twee instructies, des te minder online sessies werden afgerond.

Nieuwsgierig naar alle resultaten?

Klik dan hier voor het artikel in het tijdschrift JMIR. In de bijlagen vind je 3 casusbeschrijvingen met voorbeelden van feedbackberichten voor patiënten die de blended behandeling voor depressie hebben gekregen.

In de zomernieuwsbrief van het eMEN-project (e-mental health in NW-Europa) onder andere aandacht voor StopBlues, een app voor het omgaan met psychische problemen en suicidepreventie (Frankrijk), HappyCare, een online training voor werknemers die mentaal steviger in hun schoenen willen staan (België), recente seminars in Edinburgh (mei) en Düsseldorf (juni) en voor het e-mental health beleid in Europa. Download de pdf.

naar de eMEN-website

Jaarlijks looft de non-profit organisatie ‘Gesundheit und Medizin in Erlangen e.V’ een prijs uit voor een innovatief project dat de gezondheidszorg in Erlangen helpt verbeteren. In 2017 ontving het Duitse E-COMPARED team, geleid door Ingrid Titzler en David Ebert de ‘Erlanger Medizinpreis 2017’ in de categorie medische zorg. Lees het volledige artikel hier (Engelstalig).

De Vrije Universiteit voert in opdracht van Zorginstituut Nederland een literatuurstudie uit naar de vraag of en hoe E-health kan bijdragen aan het vergroten van therapietrouw voor patiënten met longziekten. Hierbij wordt specifiek gericht op de longziekten astma, obstructieve slaapapneu, en chronische obstructieve longziekten (COPD). 

‘Zinnige zorg’
Zorginstituut Nederland is sinds 2013 gestart met het programma ‘Zinnige Zorg’. Binnen dit programma wordt de zorg in het basispakket systematisch doorgelicht, om te beoordelen of therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Want: iedere verzekerde heeft recht op goede zorg. Binnen dit programma zoekt Zorginstituut Nederland naar instrumenten waarmee de zorgkwaliteit verbeterd kan worden, gezondheidswinst kan toenemen, en interventies efficiënter kunnen worden ingezet om onnodige kosten te vermijden. Vanuit het aandachtsgebied Hart Vaat en Long, is er interesse in de vraag of E-health als instrument een bijdrage kan leveren aan het verhogen van therapietrouw.

E-health ter bevordering van therapietrouw
E-health is een veelbelovend middel om de geringe therapietrouw van patiënten met longziekten te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektronische herinneringen om medicatie in te nemen, een website met interactieve modules en voorlichting over therapietrouw, educatiemateriaal via een app of e-mail, of feedback per SMS over medicatie inname.

Literatuurstudie
Door middel van een systematische literatuurstudie wordt onderzocht of en hoe E-health ingezet kan worden ter vergroting van de therapietrouw binnen de behandeling van de drie longziekten astma, obstructieve slaapapneu, en COPD. Gezocht is naar publicaties vanaf het jaar 2000, die in het Engels of het Nederlands gepubliceerd zijn in een wetenschappelijk tijdschrift. Naast de add-on meerwaarde van E-health op het gebied van therapietrouw, wordt er vervolgens ook gekeken of een hogere therapietrouw samenhangt met betere gezondheidsuitkomsten van de patiënt.

Aanpak
Er is een systematische zoektocht naar literatuur uitgevoerd in verschillende databases. Er zijn ruim 3000 potentieel relevante artikelen gevonden. Op dit moment worden alle titels en abstracts bekeken om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor deze literatuurstudie. Hierna zullen de artikelen die door deze eerste screening komen, in zijn volledigheid gelezen worden om te bepalen of ze worden meegenomen in ons onderzoek.
De studie zal een overzicht geven van de onderzochte E-health interventies, en de mate waarin deze succesvol zijn geweest in het bevorderen van de therapietrouw van longpatiënten.
Indien mogelijk worden de resultaten van alle studies samengevat in een meta-analyse.

Projectleider: Prof. Dr. Heleen Riper, Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofd-uitvoerder: Dr. Jiska Aardoom, Vrije Universiteit Amsterdam
Assistent-uitvoerder: Lisa Loheide-Niessman, Vrije Universiteit Amsterdam
Opdrachtgever: Dr. Hans Ossebaard, Zorginstituut Nederland

E-Mental-Health Implementation: The digital revolution in mental healthcare

Maandag 11 juni 2018, 12.00 – 16.00
Haus der Universität Düsseldorf | Schadowplatz 14| 40212 Düsseldorf | Duitsland

E-mental health heeft veel potentie. Een paar pluspunten: patienten worden weerbaarder, het is kosteneffectief en kan onafhankelijk van tijd en plaats worden ingezet. In heel Europa worden nationale en transnationale initiatieven, onderzoeksprojecten en netwerken ontwikkeld. Toch verloopt de inplementatie van e-mental health in de gezondheidszorg in Duitsland langzaam. Er is behoefte aan modellen die een succesvolle en kwalitatief goede implementatie kunnen waarborgen en stimuleren. Ook ontbreken veilige e-mental health toepassingen. Hert is kortom hard nodig dat er ontwerpen komen voor duurzame implementatie.

Hoe kunnen we omgaan met deze implementatie uitdagingen op het gebied van e-mental health? Wat zijn de toelatingseisen voor de Duitse gezondheidszorg? Wat is er nodig om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen? Hoe kan de kwaliteit en veiligheid van  e-mental health toepassingen worden gegarandeerd? En welke best practice-voorbeelden zijn er?

Deze onderwerpen en vragen rondom het gebruik van digitale toepassingen in de ggz komen in het seminar op 11 juni aan de orde. Wij nodigen u van harte uit deze interessante dag met lezingen en discussie bij te wonen. Wij verwachten deelnemers uit het veld van de gezondheidszorg, wetenschap, politiek en ontwikkelaars van digitale toepassingen. Het seminar is gratis, maar registratie vooraf is noodzakelijk. Registreer u online via www.dgppn.de. Binnenkort volgt het gedetailleerde programma. Er is een aanvraag gedaan voor certificering volgens het Duitse CME systeem.