Jan H  Smit is 57 jaar, opgeleid als methodoloog, hoogleraar psychiatrie, directeur onderzoek en innovatie bij Ingeest en onder meer ook secretaris van Triple-E. Hij ‘wordt niet gelukkig van een boek lezen op de bank’, maar wel van alle mogelijke outdoor-activiteiten. En vooral ook van zijn werk.

 

 

‘Ik heb heel veel plezier in mijn werk. Het meest dynamische op dit moment zit hem wel in alle ontwikkelingen rondom eMental Health, omdat dat nog zo in de beginfase is. Er is heel veel dynamiek en passie, iedereen is enthousiast. Die optimistische energie is heel inspirerend om mee te werken.’

Lokaal > regionaal > internationaal
‘Triple-E is gestart als een lokaal kennisnetwerk, we wilden vooral een platform bieden voor onderzoekers. Langzaam maar zeker hebben we steeds meer uitstraling en bekendheid gekregen. Die willen we nu benutten door meer te gaan samenwerken met het MKB en met lokale zorgpartners, zoals Arq en GGZ Noord-Holland Noord. Omdat ook steeds meer buitenlandse universiteiten en zorginstellingen onderzoek doen naar eMental Health, vaak in samenwerkingsverbanden, spreekt het vanzelf dat we ook internationale contacten hebben.’

Barrières
‘Wij zijn in Nederland voorloper als het gaat om eMental Health, niet alleen als kenniscentrum maar ook wat betreft onderzoek. Behandelen is een ander verhaal: in de praktijk moet er ook hier nog veel gebeuren. Opschalen is nu het devies en daarvoor moeten we weten waar de barrières liggen. We krijgen daar een steeds beter beeld van. Het is in ons land nog niet zo gemakkelijk om eHealth vorm te geven. Je moet antwoord krijgen op vragen als: Wat doe je als mensen uitvallen, hoe train je behandelaars, hoe waarborg je continuïteit, hoe regel je de vergoeding?’

Sterke behandeling
‘Alles wat we ontwikkelen doen we samen met patiënten, er wordt niks verzonnen achter het bureau. Dat kan ook niet anders, je moet het samen met hen ontwikkelen. Het zijn natuurlijk wel vrijwilligers, die toestemmen in deelname. Dat moet ook, anders voldoe je niet aan de medisch-ethische richtlijnen.
Patiënten evalueren eMental Health over het algemeen beter dan behandelaren. Sommige behandelaren vragen zich af of het wel echt werkt en wat het betekent voor hun baan. Een ander aspect is dat mensen die in de zorg werken en vooral psychologen of psychiaters, face-to-face contact van oudsher het allerbelangrijkste vinden. Voor een groot deel kun je die vragen beantwoorden of onzekerheden wegnemen door hierover goed te communiceren. In de gespecialiseerde GGZ gaan we er overigens van uit dat een behandeling altijd blended zal zijn en nooit alleen maar digitaal. Juist de combinatie maakt het zo’n sterke behandeling.’

Kennis
‘We werken met heel veel verschillende doelgroepen, disciplines en interventies in alle fases van onderzoek. Het voordeel van deze aanpak is dat het meer onderling begrip oplevert en ook veel zienswijzen. Binnen de traditionele ketenzorg zoals we die nu kennen, gebeurt dat niet zo makkelijk. En als Universiteit zijn wij er weer niet zo goed in om producten op de markt te brengen, daarom is de samenwerking met het mkb zo interessant. Het zijn vaak start-ups, jonge honden met creatieve plannen. Dat levert een schat aan kennis op. Het is nu zaak dat we alle communicatie goed stroomlijnen.’

Gepersonaliseerd
‘In de toekomst zal er steeds meer eHealth en ook eMentalHealth gebruikt worden. En dan ook steeds meer op maat. Een gepersonaliseerde behandeling, die naar gelang de omstandigheden door goede monitoring steeds kan worden aangepast. Zo kun je je voorstellen dat je iemand met een slaapstoornis via een app kunt volgen en tijdig de behandeling kunt aanpassen als er iets dreigt mis te gaan. Op termijn zullen we precies kunnen zien bij welke groepen we gezondheidswinst kunnen halen.’

Steviger wortelen
‘Ik zie Triple-E toch wel als een soort versneller, omdat alle ingrediënten hier samenkomen. We hebben een kloof te overbruggen tussen onderzoek en technologie aan de ene en de praktijk aan de andere kant. Over een jaar willen we steviger geworteld zijn in de Noord-Hollandse regio. Bedrijven, zorg, onderzoek en kennis zullen dan meer geïntegreerd zijn, waardoor we weer beter kennis kunnen verspreiden. Ik bedoel dan niet alleen maar universitaire kennis maar ook ervaringen met eHealth en onderling geleerde lessen. En we hebben heus nog wat te leren. Privacy is bijvoorbeeld nog een onontgonnen terrein. Dat is spannend: wat mag je wel en wat mag je niet? Dan is er ook nog de vraag wie de regie voert over dit alles. Gebeurt dit op deelterreinen of door een overkoepelende club? Onze belangrijkste functie is dat we als laagdrempelig forum alle partijen bij elkaar en met elkaar in gesprek kunnen brengen. Dat is al een grote winst en een belangrijke reden voor ons bestaansrecht. Er gebeuren momenteel overal interessante dingen, daar blijven we natuurlijk bovenop zitten.’

eMEN wil het eerste EU-platform ontwikkelen voor innovatie en implementatie van eMentalHealth. De deelnemende landen zijn Nederland (projectleiding St. Arq), België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en de UK. Het project wordt gesubsidieerd door het Interreg North West Europe programme en loopt van juni 2016 tot eind 2019.

Binnen Europa groeit de vraag naar goede geestelijke gezondheidszorg gestaag. Steeds meer mensen wachten op een goede behandeling. Om hieraan tegemoet te komen en de kosten beheersbaar te houden is het noodzakelijk dat er nieuwe, innovatieve behandelmethoden worden ontwikkeld. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de inzet van digitale technologie: eHealth voor de GGZ (eMentalHealth). eMental Health kan zowel preventief als tijdens de behandeling voor veel mensen een goede behandeling garanderen en houdt bovendien de kosten beheersbaar. Het gaat bijvoorbeeld om apps, virtual reality, wearable devices, online behandelmodules en virtual real-time therapie.

Wat wil eMEN?
In diverse landen in Noordwest-Europa wordt al gebruik gemaakt van eMentalHealth, maar de onderlinge verschillen zijn groot, zowel wat betreft de technologische ontwikkeling, het aanbod als de implementatie. eMEN zet zich in voor meer betaalbare, toegankelijke, effectieve en ondersteunende geestelijke gezondheidszorg. Het platform richt zich op productinnovatie, het ontwikkelen, testen en implementeren van eMentalHealth en kennisuitwisseling. De aanpak is multidisciplinair: innovatief wetenschappelijk onderzoek, gezamenlijke productontwikkeling, beleidsondersteuning en doelgroepencommunicatie worden in dit project gecombineerd.

Belangrijkste doelstellingen
Kennisdeling op 24 internationale evenementen
Ondersteuning van tenminste 15 kleine/middelgrote ondernemingen (KMO’s)
Verder ontwikkelen en implementeren van 5 eMentalHealth producten op het gebied van depressie, angst en psychotrauma
1 methode voor kwaliteitsbeoordeling
1 transnationale beleidsrichtlijn

website: www.nweurope.eu/emen
LinkdIn: https://www.linkedin.com/showcase/emen_nl/
twitter: @eMEN_EU
flyer: www.nweurope.eu/media/1653/emen-flyer_nl.pdf